عضویت خودکار خریداران EDD با افزونه EDD Auto Register