افزودن Notification Bubble برای مطالب در انتظار بررسی وردپرس

من اسم این کدها رو pending posts bubbles گذاشتم.

با استفاده از این کدها که باید در فایل functions.php قالب وردپرس قرار بدین، براحتی میتونید مطالبی که در انتظار بررسی هستند رو و توسط سایر نویسندگان سایت ارسال شدن ببینید.

مانند تصویر زیر:

add_action( 'admin_menu', 'pending_posts_bubble_wpse_89028', 999 );

function pending_posts_bubble_wpse_89028() 
{
  global $menu;

  // Get all post types and remove Attachments from the list
  // Add '_builtin' => false to exclude Posts and Pages
  $args = array( 'public' => true ); 
  $post_types = get_post_types( $args );
  unset( $post_types['attachment'] );

  foreach( $post_types as $pt )
  {
    // Count posts
    $cpt_count = wp_count_posts( $pt );

    if ( $cpt_count->pending ) 
    {
      // Menu link suffix, Post is different from the rest
      $suffix = ( 'post' == $pt ) ? '' : "?post_type=$pt";

      // Locate the key of 
      $key = recursive_array_search_php_91365( "edit.php$suffix", $menu );

      // Not found, just in case 
      if( !$key )
        return;

      // Modify menu item
      $menu[$key][0] .= sprintf(
        '<span class="update-plugins count-%1$s" style="background-color:white;color:black"><span class="plugin-count">%1$s</span></span>',
        $cpt_count->pending 
      );
    }
  }
}

// http://www.php.net/manual/en/function.array-search.php#91365
function recursive_array_search_php_91365( $needle, $haystack ) 
{
  foreach( $haystack as $key => $value ) 
  {
    $current_key = $key;
    if( 
      $needle === $value 
      OR ( 
        is_array( $value )
        && recursive_array_search_php_91365( $needle, $value ) !== false 
      )
    ) 
    {
      return $current_key;
    }
  }
  return false;
}

 

 

 


توسط
لینک کوتاه : http://www.dlcode.ir/?p=3728

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.